Algemene voorwaarden

Artikel: 1 Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Business Tailors gevestigd te Leiden (KvK nummer: ) diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kunnen Product Specifieke Voorwaarden worden vastgesteld, welke van overeenkomstige toepassing zijn. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Algemene Voorwaarden worden eveneens bedoeld de Product Specifieke Voorwaarden, indien en voorzover van toepassing.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

  • Opdrachtgever: Partij die opdracht geeft tot het creëren en leveren van Campagne(s).
  • Opdrachtnemer: Partij die een opdracht ontvangt van Business Tailors tot het leveren van produkten, diensten en/ofeen combinatie daarvan.
  • Business Tailors: Business Tailors en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Business Tailors verbonden ondernemingof partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Business Tailors vantoepassing heeft verklaard.
  • Begroting: Op basis van besprekingen en/of oriënterend gesprek aan Opdrachtgever door Business Tailors verstrektvoorstel, brief, rapport en/of e-mail aangaande een af te leveren Campagne en/of Campagne voorstel.
  • Campagne(s): Alle door Business Tailors verstrekte Business Tailors Campagne(s) en/of Derden Produkten, diensten,de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
  • Business Tailors Campagne(s): Alle door Business Tailors verstrekte concepten, campagnes, campagne voorstel(len),produkten, websites en diensten de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij Business Tailors berusten.
  • Derden Produkten: Alle door Business Tailors verstrekte produkten en diensten, de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel bij Business Tailors berusten. Hieronder worden produkten en diensten verstaan van freelancers, fotografen, modellen, castingbureaus,etc.
  • De Werkzaamheden: Hetgeen door de Opdrachtnemer in opdracht van Business Tailors voor Business Tailors wordt verricht, zijnde werkzaamheden en/of het leveren van produkten in de ruimste zin van het woord (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het leveren/produceren van beeld- en/of geluidsmateriaal ) en/of diensten en zoals nader is overeengekomen danwel aangeduid in schriftelijke en/of elektronische communicatie tussen Opdrachtnemer en Business Tailors.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (schriftelijk, mondeling of elektronisch (bijv. per e-mail) overeengekomen) tussen Business Tailors en Opdrachtgever/Opdrachtnemer, de daaruit voortvloeiende diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is over- eengekomen.

2.2  Business Tailors stemt niet in met inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3  Wijzigingen in, en aanvullingen op de tussen Business Tailors en Opdrachtgever/Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4  Indien met Opdrachtgever/Opdrachtnemer meerdere (rechts-)personen of ondernemingen worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk verbonden tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Business Tailors gesloten overeenkomst.

Artikel 3: Business Tailors werkzaamheden

3.1 Alle opdrachten verstrekt aan Business Tailors die worden op basis van een Begroting vooraf of nacalculatie achteraf afgerekend.

3.2  Opdrachtgever en Business Tailors zullen schriftelijk specificeren welke Campagne ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden.

3.3  Na contact tussen Business Tailors en Opdrachtgever kan een Begroting, zoals maar niet beperkt tot een “briefing”, gespreksverslag, brief en/of e-mail aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen, nadat de Begroting aan Opdrachtgever is verzonden, de Begroting afwijst wordt Opdrachtgever geacht de Begroting te hebben goedgekeurd.

3.4  Overschrijdingen van de in de Begroting opgenomen, of later door Business Tailors kenbaar gemaakte prijs met een maximum van 9 % wordt geacht stilzwijgend door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

3.5  Wanneer Opdrachtgever een projectwijziging aangeeft en Business Tailors meent dat het een meerwerkopdracht is, zal Business Tailors daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities, indien dit verzoek achterwege blijft wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de daarmee verbonden kosten.

3.6  Indien Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen (terwijl Business Tailors wel gemeld heeft dat het meerwerk is) wordt Opdrachtgever geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd.

3.7  De ontwikkeling geschiedt volgens de volgende fases:
a) Conceptontwikkeling;
b) Conceptuitwerking;
c) Productie.

Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

3.8  Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Business Tailors gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden

4.1  Business Tailors zal de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uitvoeren, hiervoor is zij gerechtigd bij en voor uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.2  Opdrachtgever zal tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Campagnes benodigde gegevens verstrekken aan Business Tailors.

4.3 Opdrachtgever/Opdrachtnemer voorziet zelf in eventueel benodigde vergunningen en/of toestemmingen van derden.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen

5.1  Business Tailors en Opdrachtgever/Opdrachtnemer verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, klanten, produkten en Campagnes, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.2  Opdrachtgever zal gedurende twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomst geen arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met een medewerk(st)er van Business Tailors, behoudens schriftelijke toestemming van Business Tailors.

5.3  Bij overtreding van het bepaalde in het voorgaande artikel, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van Euro 35.000,- (vijfendertig duizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Business Tailors om vergoeding voor de volledig geleden schade te eisen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en verzekeringen Opdrachtnemer

6.1  De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle mogelijke aanspraken op vergoeding van schade die door de Opdrachtnemer is veroorzaakt in de uitoefening van De Werkzaamheden.

6.2  De Opdrachtnemer is verplicht om een adequate verzekering af te sluiten tegen het risico op het ontstaan van schade als bedoeld in artikel 6.1.
Artikel 7: Ontbinding/beëindiging overeenkomsten

7.1  Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie waarin een redelijke termijn is opgenomen, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

7.2  Partijen hebben ook het recht, met onmiddellijke ingang, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien voor de andere partij surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd dan wel de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. In voornoemde gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar.

7.3  De verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding, duren na het einde van de overeenkomst (om wat voor reden dan ook) voort.
Artikel 8: Aansprakelijkheid Business Tailors, vrijwaring

8.1  De aansprakelijkheid van Business Tailors wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Euro 20.000,- (twintigduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.2  De totale aansprakelijkheid van Business Tailors voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd.

8.3  Aansprakelijkheid van Business Tailors voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4  Buiten de in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde gevallen aanvaardt Business Tailors geen aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.5  Opdrachtgever dient schade binnen 14 dagen na het ontstaan of de ontdekking daarvan schriftelijk bij Business Tailors te melden op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
Voorts dient Opdrachtgever daarbij die maatregelen te treffen waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

8.6  Opdrachtgever vrijwaart Business Tailors voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Business Tailors geleverde Campagnes, produkten, apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, Campagnes of andere materialen.

8.7  Indien een partij zich ter zake van schade afdoende heeft verzekerd, is deze partij in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die de andere partij uit hoofde van de gesloten overeenkomst mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

8.8  Business Tailors aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Produkten, die Business Tailors aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Business Tailors zal, voorzover mogelijk, haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

8.9 Indien Business Tailors bij de uitvoering van een opdracht twijfelt of de resultaten van de opgedragen werkzaamheden voldoen aan de geldende wetgeving, regelgeving en convenanten, zoals maar niet beperkt tot de Wet op de Kansspelen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Nederlandse Reclame Code, zal Business Tailors dit aangeven. Echter, op het moment dat Opdrachtgever een Begroting goedkeurt, vrijwaart Opdrachtgever Business Tailors van alle aanspraken van derden.
Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkomingen

9.1  Opdrachtgever en Business Tailors zullen ernaar streven om de aangegane overeenkomst tijdig en volledig na te komen. Geen van de hiervoor genoemde partijen is echter gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2  Voor zover Business Tailors voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.

9.3  Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kunnen hiervoor genoemde partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadever- goeding gehouden te zijn.

9.4  Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der hiervoor genoemde partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.
Artikel 10: Conversie

10.1  Ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, worden deze bepaling(en) geacht te zijn geconverteerd in een bepaling(en) die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, wel rechtsgeldig is/zijn.

10.2  Indien een geval zoals bedoeld in art. 10.1 zich voordoet laat dit een verdere toepassing van deze algemene voorwaarden onverlet.
Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten Opdrachtgever

11.1  Business Tailors verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het overeengekomen gebruik van de Campagnes binnen Nederland. Is ter zake niets nader schriftelijk overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

11.2  Het is Opdrachtgever verboden de Campagnes op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Business Tailors te hebben ontvangen.

11.3  Het gebruiksrecht op de Campagnes is, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens buitenlandse moeder- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

11.4  Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen is voldaan.

Artikel 12: Derden Produkten

12.1  Business Tailors is gerechtigd Derden Produkten te verstekken dan wel Derden Produkten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Business Tailors is niet verantwoordelijk voor Derden Produkten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2  Business Tailors spant zich in om alle met Derden Produkten samenhangende rechten van Intellectuele Eigendom aan haar overgedragen te krijgen, echter Business Tailors kan niet garanderen dat zij daadwerkelijk alle Intellectuele Eigendomsrechten op Derden Produkten bezit.

12.3  Indien Business Tailors Derden Produkten levert is zij gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan, een Begroting is uitgebracht dan wel een overeenkomst is gesloten deze prijswijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 13: Website ontwikkeling

13.1  Websites worden ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.

13.2  Voor zover Business Tailors de website heeft ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of

verzoeken/bijdragen door of namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.

13.3  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de ontwikkeling van de website in beginsel op basis van de volgende fasen:

a) Briefing:
Analyseren en beschrijven van de techniek, functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden van de website.

b) Conceptuele fase:
Ontwerpen van een creatief concept en basisvormgeving van de website.

c) Opstellen blue print document:
Omschrijving alle functionaliteiten van de website inclusief def designs, kosten en planning.

d) Ontwikkel- en Programmeerfase:
Ontwikkelen en programmeren van de website in digitale vorm.

e) Testfase:
Testen van de website op functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden en waar nodig de site aanpassen.

f) Inrichtingfase:
Plaatsen van de website bij de host-provider.

g) Acceptatiefase:
Acceptatie van de website door Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever de voornoemde fasen niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

Artikel 14: Risico

14.1 De Campagne is voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van de aflevering, ook als het eigendoms- of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de(koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de Campagne door oorzaak die niet aan Business Tailors kan worden toegerekend.
Artikel 15: Intellectuele Eigendomsrechten Business Tailors en vrijwaring

15.1  Voor elke opdracht door Business Tailors uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af)levering van een bestaande Campagne dan wel een nog te ontwikkelen Campagne, blijven alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Tailors berusten.

15.2  Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Business Tailors zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

15.3  De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Campagne, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien en voorzover Business Tailors deze rechten heeft.

15.4  Indien Business Tailors, Opdrachtgever dan wel derden wijzigingen in of aan de Campagnes aanbrengen, blijven de op de gewijzigde Campagnes rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Business Tailors berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Business Tailors dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Business Tailors dan wel de derde rechthebbende.

15.5  Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen (let wel deze ideeën en/of voorstellen hoeven op zich niet door een recht van intellectuele eigendom beschermd te zijn) aangedragen en/of gedaan door Business Tailors, buiten Business Tailors om zelf uit te (laten) voeren of anderszins te gebruiken.

15.6  Bij overtreding van het bepaalde in het voorgaande artikel, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van Euro 75.000,- (vijfenzeventig duizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Business Tailors om vergoeding voor de volledig geleden schade te eisen.

15.7  Indien tussen Business Tailors en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Campagne dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Business Tailors vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Campagne dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

15.8  Opdrachtgever vrijwaart Business Tailors van alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan haar zijn voorgelegd.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten Opdrachtnemer

16.1  Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, waaronder ook begrepen gecreëerde broncode) waarop Opdrachtnemer uit hoofde van De Werkzaamheden aanspraak kan
of nog zal kunnen maken, worden hierbij door Opdrachtnemer voorzover Business Tailors nog niet rechthebbende zou zijn (alsdan) geacht geheel en onvoorwaardelijk te zijn overgedragen aan Business Tailors. Voor het geval zou blijken dat om welke reden dan ook enige nadere handeling nodig is voor deze overdracht (waaronder maar niet beperkt tot het opmaken van een akte), verplicht Opdrachtnemer zich om hieraan op eerste verzoek van Business Tailors medewerking te verlenen. Een vergoeding hiervoor is Business Tailors niet verschuldigd en wordt geacht te zijn inbegrepen in de vergoeding die Opdrachtnemer met Business Tailors voor De werkzaamheden is overeengekomen.

16.2  Opdrachtnemer doet afstand van alle hem/haar toekomende persoonlijkheidsrechten zoals bijvoorbeeld geregeld in artikel 25 Auteurswet.

16.3  Opdrachtnemer verleent, onverminderd het bepaalde in artikel 16.1, 16.2 en 16.4, voor het geval Business Tailors
al niet exclusief rechthebbende zou zijn op De Werkzaamheden, aan Business Tailors exclusieve, eeuwigdurende, onbeperkte en wereldwijde toestemming De Werkzaamheden te gebruiken en exploiteren (waaronder, maar niet beperkt tot, het verlenen van sub-licenties). Een vergoeding hiervoor is Business Tailors niet verschuldigd en wordt geacht te zijn inbegrepen in de vergoeding die Opdrachtnemer met Business Tailors voor De werkzaamheden is overeengekomen.

16.4  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan gecreëerde broncode en/of andere produkten van zijn Werkzaamheden openbaar te maken en/of te verspreiden anders dan na schriftelijke toestemming van Business Tailors.

16.5  Opdrachtnemer doet hierbij afstand van eventuele haar/hem toekomende portretrechten. Een vergoeding hiervoor is Business Tailors niet verschuldigd en wordt geacht te zijn inbegrepen in de vergoeding die Opdrachtnemer met Business Tailors voor De werkzaamheden is overeengekomen.

16.6  Opdrachtnemer vrijwaart Business Tailors van alle aanspraken van derden ter zake van rechten van intellectuele eigendom die derden (mogelijk) hebben op door Opdrachtnemer aan Business Tailors geleverde/ter beschikking gestelde producten, diensten, materialen etc.
Artikel 17: Financiële verplichtingen

17.1  Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

17.2  Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen.

17.3  Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder

dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.
Opdrachtgever is aan Business Tailors verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Business Tailors verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 350,- (driehonderdvijftig). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke handelsrente, in rekening worden gebracht.

17.4  Business Tailors heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

17.5  Bovenstaande bepalingen laten overige Business Tailors toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

17.6  Anders dan in het geval van een situatie zoals bedoeld in artikel 7 is Opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te annuleren, uit te stellen danwel in te trekken. Annuleert de Opdrachtgever, zonder dat zich in artikel 7 bedoelde situatie zich voordoet, toch de opdracht dan dient Opdrachtgever in ieder geval de door Business Tailors aantoonbaar gemaakte kosten op eerste verzoek te vergoeden, onverminderd het recht van Business Tailors op nakoming uit hoofde van wanprestatie.
Artikel 18: Voorschotten

18.1 Business Tailors is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Business Tailors gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Business Tailors uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 19: Leveringstermijnen en voorbehoud aanvang uitvoering overeenkomst

19.1  Alle door Business Tailors eventueel genoemde en voor haar geldende (leverings)termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen maar zijn uitdrukkelijk niet bindend/fataal voor Business Tailors.

19.2  Business Tailors verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Business Tailors en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door BrandBase opgestelde overeenkomst is ontvangen door Business Tailors en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Business Tailors met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Business Tailors zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.


Artikel 20: (Af)levering

20.1  Business Tailors zal de Campagnes aan Opdrachtgever conform de door Business Tailors schriftelijk vastgelegde danwel mondeling toegezegde specificaties afleveren.

20.2  (Af)levering van Campagnes (niet zijnde diensten) geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Campagnes aan Opdrachtgever ter plaatse van kantoor van Business Tailors en levering van Campagnes (diensten) geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht. De eventuele kosten van transport en verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Business Tailors bepaald en verzekering van Campagnes geschiedt niet door Business Tailors, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

20.3  Acceptatie van de Campagnes mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine correcties die operationele of productieve ingebruikname van de Campagnes redelijkerwijs niet in de weg staan.


Artikel 21: Geschillen

21.1  Op alle door Business Tailors met Opdrachtgever/Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

21.2  Geschillen tussen hiervoor genoemde partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leiden, behoudens het recht van partijen op hoger beroep.